Miljöpolicy

Krusängas mission är att bidra till att metall återvinns och kan användas i nya produkter. Vi köper därför skrot och batterier från företag, privatpersoner och föreningar, sorterar skrotet och säljer det vidare till grossister.

Krusängas mission är att bidra till att metall återvinns och kan användas i nya produkter. Vi köper därför skrot och batterier från företag, privatpersoner och föreningar, sorterar skrotet och säljer det vidare till grossister.

Genom ett aktivt och strukturerat arbete inom miljöområdet vill vi vara ett ansvarskännande företag som står för helhetstänkande och framtidstro. Vi ska uppfylla lagar, förordningar och andra krav som ställs på oss, och vi ska ständigt förbättra oss och vår prestanda inom miljöområdet.

Vår största negativa påverkan på miljön uppkommer genom vår energianvändning och då främst förbrukning av fossila bränslen vid våra transporter. Den energi som används i hela återvinningsprocessen är emellertid mycket mindre jämfört med att bryta nya metaller. Totalt sett bidrar alltså vår verksamhet till en positiv miljöpåverkan då den medför bl.a. minskade utsläpp av växthusgaser och minskade ingrepp i naturen. Relaterade globala mål är ”12 Hållbar konsumtion och produktion”, 13 ”Bekämpa klimatförändringarna” samt 15 ”Ekosystem och biologisk mångfald”

Samtidigt som vi bedriver vår verksamhet ska vi förebygga föroreningar och skydda miljön från skador orsakade av våra aktiviteter och minska föroreningar. Därför är det viktigt att vi är bra på transportplanering, att vi servar våra fordon regelbundet, att vi följer uppsatta rutiner för t.ex. hantering av kemikalier och batterier och att vi har hög kompetens gällande skrotsortering.

För att säkerställa att vi systematiskt arbetar med dessa frågor har vi ett certifierat miljöledningssystem enligt ISO 14001-standarden.

Krusänga/Delsbo 2023-04-19

………….…………………………………….

Jonas Eriksson
Krusänga Åkeri AB