Miljöpolicy

Krusänga Åkeri AB köper metallskrot av företag, privatpersoner och föreningar. Skrotet sorteras och säljs därefter vidare till smältverk.

Genom ett aktivt och strukturerat arbete inom miljöområdet vill vi vara ett ansvarskännande företag som står för helhetstänkande och framtidstro. Vår största negativa påverkan på miljön uppkommer av vår energianvändning och då främst genom förbrukning av fossila bränslen vid våra transporter. Vi har emellertid en stor positiv miljöpåverkan genom att vi verkar för att metaller återvinns och återanvänds vilket innebär såväl minskade utsläpp av växthusgaser som mindre påverkan på våra ändliga resurser.

Vårt ledningssystem ska praktiseras inom alla funktioner i verksamheten och det ska vara ett aktivt verktyg i arbetet för att uppnå förbättrad miljö.

Vi ska i alla delar av vår verksamhet, där så är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt, ta hänsyn till miljön och på så sätt skapa en grund för ett förebyggande miljöarbete.

Vi ska använda våra naturresurser med omsorg samt sträva efter att följa de fyra hållbarhets-principerna.

Vi ska genom en ständig dialog ställa miljökrav på våra affärspartners och på oss själva.

Vi ska hela tiden öka miljökompetensen och engagemanget hos våra anställda.

Vi ska fortlöpande förbättra oss, vi ska efterleva myndigheternas lagar och förordningar samt andra relevanta miljökrav och vi ska se dessa som ett minimikrav.

Krusänga/Delsbo 2016-11-01

…………………………………….

Hans Eriksson
VD Krusänga Åkeri AB